AQUApark Lipany

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Zásady ochrany osobných údajov zabezpečuje spoločnosť MACHJAN SLOVAKIA s.r.o.  IČO: 48 079 405, DIČ: 212 004 12 64, IČ DPH: SK 212 004 12 64, miesto podnikania Za traťou 1436/90, Lipany 082 71, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ  postupuje  pri  spracovaní  osobných   údajov   v   súlade   s   príslušnými   právnymi  predpismi  Slovenskej republiky a s  legislatívou  Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania  by  sme  našim  klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, adresa,  e-mail,  telefónne  číslo),  ktoré  slúžia  na  opätovné  kontaktovanie  a  poskytnutie  požadovaných  informácií.

Pre právnické osoby a firmy ide o fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu), ktoré údaje sú nevyhnutné na účely poskytovania objednaných služieb.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Účely spracovania osobných údajov sú nasledovné

 • poskytovanie služieb
 • poskytovanie informácií
 • informácie týkajúce sa žiadostí o prijatie do pracovného pomeru
 • marketingové účely (zasielanie noviniek, newsletterov, informácií)

Vaše osobné údaje  alebo fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Pre tieto účely od vás vyžadujeme:

 • Osobné údaje – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefón
 • Fakturačné údaje – obchodný názov, fakturačné údaje, miesto podnikania alebo sídlo, e-mail, telefón a meno zodpovednej osoby

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nami spracúvané vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám, našim zákazníkom alebo na poskytovanie našich služieb.

Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov. Tretími osobami sú napríklad poskytovatelia služieb Google a Facebook.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického, ale aj kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@aquaparklipany.eu alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť  je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré budeme spracovávať len na základe platného právneho  dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, poskytovania informácií, plnenia zmlúv, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

VIAC INFORMÁCIÍ O OCHRANE SÚKROMIA

Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky Google

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ — KAMEROVÝ SYSTÉM —- (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „GDPR“).

1. Prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť MACHJAN SLOVAKIA s.r.o., prevádzka:
Aquapark Lipany, sídlo: Za traťou 1436/90 082 71 Lipany, IČO: 48 079 405 , zapísaná v OR OS
Prešov, Oddiel s.r.o., Vložka č. 31285/P , telefón: +421 903 883 993, email: info@aquaparklipany.eu
Kontaktné údaje správcu kamerového systému : telefón: +421 903 883 993
2. Zoznam spracúvaných osobných údajov : obrazové záznamy podobizne, pohyb, správanie sa
fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore.
3. Dotknuté osoby : fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovanom priestore.
4. Účel spracúvania osobných údajov : monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým
systémom spoločnosť využíva za účelom ochrany majetku.
5. Právny základ spracúvania osobných údajov : čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 – oprávnený záujem prevádzkovateľa (ochrana majetku).
6. Poskytovanie osobných údajov : Policajný zbor SR, Obvodný úrad, prokuratúra, súdy.
7. Doba uchovávania osobných údajov : ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného
konania alebo konania o priestupkoch, záznam je automaticky premazaný v lehote 7 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii :
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
9. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
a. požadovať prístup k jej osobným údajom;
b. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
c. namietať spracúvanie osobných údajov,
d. na prenosnosť svojich osobných údajov;
e. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje
spracúvajú na tomto právnom základe,
f. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na
adresu statny.dozor@pdp.gov.sk.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.
10. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje :
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame
prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Pre zabezpečenie
bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, využívame technické a organizačné opatrenia najmä
na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu, k zabezpečeniu pred
neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich
spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti IT systémov. Osobné údaje sa
nespracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú
identifikáciu fyzickej osoby. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

V Lipanoch dňa 22.7.2021

6 + 6 =

Share This