AQUApark Lipany

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ

Zásady ochrany osobných údajov zabezpečuje spoločnosť MACHJAN SLOVAKIA s.r.o.  IČO: 48 079 405, DIČ: 212 004 12 64, IČ DPH: SK 212 004 12 64, miesto podnikania Za traťou 1436/90, Lipany 082 71, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ  postupuje  pri  spracovaní  osobných   údajov   v   súlade   s   príslušnými   právnymi  predpismi  Slovenskej republiky a s  legislatívou  Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania  by  sme  našim  klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, adresa,  e-mail,  telefónne  číslo),  ktoré  slúžia  na  opätovné  kontaktovanie  a  poskytnutie  požadovaných  informácií.

Pre právnické osoby a firmy ide o fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu), ktoré údaje sú nevyhnutné na účely poskytovania objednaných služieb.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Účely spracovania osobných údajov sú nasledovné

 • poskytovanie služieb
 • poskytovanie informácií
 • informácie týkajúce sa žiadostí o prijatie do pracovného pomeru
 • marketingové účely (zasielanie noviniek, newsletterov, informácií)

Vaše osobné údaje  alebo fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Pre tieto účely od vás vyžadujeme:

 • Osobné údaje – meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefón
 • Fakturačné údaje – obchodný názov, fakturačné údaje, miesto podnikania alebo sídlo, e-mail, telefón a meno zodpovednej osoby

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nami spracúvané vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám, našim zákazníkom alebo na poskytovanie našich služieb.

Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov. Tretími osobami sú napríklad poskytovatelia služieb Google a Facebook.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického, ale aj kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@aquaparklipany.eu alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je Mgr. Štefan Antol – prokurista spoločnosti MACHJAN SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť, ako aj zodpovedná osoba je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, ktoré budeme spracovávať len na základe platného právneho  dôvodu, a najmä oprávneného záujmu, poskytovania informácií, plnenia zmlúv, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

VIAC INFORMÁCIÍ O OCHRANE SÚKROMIA

Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky Google

15 + 4 =

Share This